top of page

שלבים בטיפול קוגניטיבי התנהגותי

שלב ראשון: הערכה והתאמת תכנית טיפולית

תתבצע הערכה של קשייו וצרכיו של המטופל ויוגדרו מטרות ברורות אותן ירצו המטופל והמטפל להשיג יחד במהלך הטיפול. לאחר גיבוש המטרות תותאם תוכנית טיפולית.

 

 

שלב שני: לימוד ואימון אסטרטגיות יעילות להתמודדות עם קושי

המטפל והמטופל יבחרו יחד את המטרה הראשונה עליה יתחילו לעבוד. בתהליך הטיפולי ננסה להבין מה משמר את הקושי: דפוסי חשיבה, אסטרטגיות התמודדות התנהגותיות, ויסות רגשי ופיזיולוגי. לאחר הבנת הגורמים המשמרים המטפל ילמד את המטופל אסטרטגיות התמודדות חדשות וייסיע לו לתרגל ולהפנים דרך התמודדות חדשה. הלימוד ילווה באימון ותרגול של אסטרטגיות אלו תוך מתן משימות בית.

 

שלב שלישי: יישום בחיי היומיום

המטפל יסייע למטופל ליישם אסטרטגיות אלו במהלך חיי היומיום ויעזור למטופל בקושי הספציפי אותו הגדיר וכן יעזור להכליל ולשנות התבוננות והתנהגות באתגרי חייו השונים.   

bottom of page